Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“). Bezpečnosť osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

1. NAŠE ÚDAJE 

Kto sme?
 

Osobné údaje spracúva

SWISS EXCLUSIVE s.r.o.

Budatínska 16, 851 06 Bratislava

Tel: +41 78 219 98 89

IČO: 53561511

Spoločnosť zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 152278/B

e-mail: [email protected]

 (ďalej len „prevádzkovateľ“). 

 

2. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD A OBDOBIE

Aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, na akom právnom základe a na aké obdobie?
Spracúvame len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na dosiahnutie stanoveného účelu. Osobné údaje spracúvame na tento účel: 

Účtovná agenda
Osobné údaje dodávateľov, zákazníkov a ich kontaktných osôb spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, adresa, číslo bankového účtu, tel. č., e-mail a údaje o zaplatení  na účely vedenia účtovníctva a plnenia si povinností vyplývajúcich zo zákona o účtovníctve a iných relevantných právnych predpisov. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zákonných povinností. Účtovné doklady uchovávame 10 rokov. 

Dodávateľské zmluvy
Osobné údaje dodávateľov a ich kontaktných osôb spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, adresa, tel. č., e-mail, číslo bankového účtu, údaje o objednávkach a platbách na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy a vedenia evidencie dodávateľských zmlúv. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvy. Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania zmluvného vzťahu a 5 rokov po jeho ukončení pre prípad, že by niektorá zo zmluvných strán uplatnila svoje nároky. Komunikáciu v rámci predzmluvných vzťahov uchovávame 6 mesiacov. 

Eshop
Osobné údaje zákazníkov spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, názov firmy, fakturačná adresa, dodacia adresa, predmet zmluvy, číslo bankového účtu, údaje o platbách, tel. č. a e-mail, za účelom prijatia a vybavenia objednávky. Právnym základom na ich spracúvanie je plnenie zmluvy. 
Pokiaľ ste sa registrovali na našej web stránke, spracúvame aj údaje o všetkých vašich objednávkach, príp. iné osobné údaje uložené v užívateľskom účte. Právnym základom je súhlas registrovaného zákazníka. 
Osobné údaje záujemcov z predzmluvnej komunikácie uchovávame 6 mesiacov. Osobné údaje spracúvané na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy uchovávame 5 rokov. Osobné údaje v užívateľskom účte sa uchovávajú počas obdobia registrácie na webovom sídle. 

Reklamácie
Osobné údaje zákazníkov v rozsahu meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa na vrátenie tovaru, predmet reklamácie, číslo bankového účtu, tel. č., e-mail a iné osobné údaje nevyhnutné na vybavenie reklamácie, spracúvame za účelom prijatia a vybavenia reklamácie. Právnym základom na spracúvanie týchto osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona o ochrane spotrebiteľa. 
Osobné údaje uchovávame 5 rokov odo dňa vybavenia reklamácie. 

Kontaktný formulár
Osobné údaje záujemcov v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a predmet správy spracúvame so zámerom prijať a vybaviť váš dopyt. Právnym základom na ich spracúvanie je plnenie zmluvy, resp. predzmluvné vzťahy súvisiace s uzatvorením zmluvy a náš oprávnený záujem. Osobné údaje uchovávame 6 mesiacov. 

Marketing
Osobné údaje zákazníkov spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a tel. č. na účely priameho marketingu, aby sme vás informovali o našich ponukách, novinkách a akciách. Ak ste naším zákazníkom, právnym základom na ich spracúvanie je náš oprávnený záujem. Ak nie ste naším zákazníkom, spracúvame vaše osobné údaje na tento účel len s vaším súhlasom. Osobné údaje uchovávame 5 rokov, prípadne kratšie, ak svoj súhlas odvoláte alebo budete namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov. 

Správa sociálnych sietí
Osobné údaje fanúšikov našich oficiálnych stránok na sociálnych sieťach spracúvame na účely správy sociálnych sietí. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je oprávnený záujem, ktorým je prezentácia prevádzkovateľa a jeho služieb prostredníctvom sociálnych sietí. Osobné údaje spracovávame po celý čas, kým ste fanúšikom našej stránky. 

Cookies
Cookies spracúvame na zabezpečenie funkčnosti našej webovej stránky a jej jednoduchšieho používania a na reklamné účely. Právnym základom na spracúvanie cookies je váš súhlas, ktorý nám dáte nastavením svojho prehliadača. Cookies uchovávame 15 mesiacov. 

Kamerový systém
Vaše osobné údaje v rozsahu obrazového záznamu spracúvame so zámerom monitorovať priestory prevádzkovateľa. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je náš oprávnený záujem, ktorým je ochrana majetku a bezpečnosti. Kamerový záznam uchovávame 72 hodín. 

 

3. Súhlas 
Osobné údaje spracúvame aj na základe súhlasu dotknutej osoby, a to vo vyššie uvedených prípadoch.  Tieto údaje spracúvame iba počas trvania súhlasu. Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať, a to

 • zaslaním oznámenia na email  [email protected]
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu  SWISS EXCLUSIVE s.r.o. Budatínska 16, 851 06 Bratislava

 

4. Osoby mladšie ako 16 rokov 
Ponuka tovarov na tejto webovej stránke nie je určená pre osoby mladšie ako 16 rokov. Pokiaľ spracúvame osobné údaje v súvislosti so službami informačnej bezpečnosti na základe vášho súhlasu, tento súhlas nám môžete poskytnúť len ak ste dovŕšili 16 rokov veku. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov nespracúvame. 

 

5.Komu vaše údaje poskytujeme?
Osobné údaje poskytujeme tretej osobe, len ak nám to vyplýva z osobitného zákona alebo je to nevyhnutné na plnenie zmluvy. Ide najmä o dopravcov, či orgány verejnej správy a iné oprávnené subjekty.
Vaše osobné údaje ďalej poskytujeme sprostredkovateľom, ktorí nám dodávajú odborné a špecializované služby. S každým sprostredkovateľom sme uzatvorili zmluvu o spracúvaní osobných údajov a zaviazali ich mlčanlivosťou. Spracúvaním osobných údajov sme poverili:

 • účtovnícku firmu, 
 • externých pracovníkov,
 • správcu web stránky,
 • poskytovateľa webhostingu, 
 • poskytovateľa CRM systému.

Vaše osobné údaje získava prostredníctvom našej web stránky aj spoločnosť:

 • Facebook
 • Google

v súvislosti s prevádzkou web stránky a realizovaním marketingových aktivít. 

 

6. Kam prenášame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje prenášame do žiadnej tretej krajiny, ktorou je USA v súvislosti s používaním Google a Facebook.

 

7. Nie ste spokojný?
Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email [email protected] . Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne. 

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12, 820 07 Bratislava
Email: [email protected] 

 

8. Ako spracúvame vaše osobné údaje?
Osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. 

 

9.Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?
Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Web stránka je zabezpečená pred prístupom tretích osôb SSL certifikátom. Dokumenty spracúvané v listinnej forme sú uložené v uzamykateľnej skrini. Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje boli poučené a zaviazané mlčanlivosťou.

 

 

10. Aké máte práva?

a) Právo na prístup k údajom
Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.  

b) Právo na opravu
Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.  

c) Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;


d) Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

 • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi. 


e) Právo na prenosnosť údajov
Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas. 

f) Právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 • vytvárania profilu žiaka,

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody. 

 

11. Ako môžete tieto práva vykonávať?
S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov: 
zaslaním oznámenia na email [email protected],
zaslaním oznámenia poštou na adresu  SWISS EXCLUSIVE s.r.o. Budatínska 16, 851 06 Bratislava
Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte. 

 

12. Záverečné ustanovenia
Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 15.6.2020. 
Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. 
Tieto zásady ochrany osobných údajov boli spracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o., pričom sú chránené autorským zákonom. Zakazuje sa akékoľvek použitie tohto diela bez predchádzajúceho súhlasu autora. 

Rýchle doručenie Rýchle doručenie
Priamo od výrobcu Priamo od výrobcu
Bezpečná platba Bezpečná platba
Hotline | +41 78 219 98 89 Hotline | +41 78 219 98 89
Dobra kvalita zvieracieho cbd
rýchle dodanie výhodné ceny dobrá komunikácia
Spokojnosť
Používaním stránok prevádzkovateľa SWISS EXCLUSIVE s.r.o. súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií Potvrdiť